Instrumentbank

LEJE AF INSTRUMENTER


Suzuki Instituttet har en større samling af instrumenter. De små violinstørrelser 1/32, 1/16, 1/10 og 1/8 og cellostørrelserne 1/8 og 1/4. Disse udlejes som udgangspunkt i en sæson (10 måneder), men der kan forekomme særlige tilfælde, hvor lejeaftalen kan forlænges, og det sker i så fald efter aftale med den kontaktperson, som er anført på denne side.

Instituttet råder over 3 violiner og en cello stillet til rådighed af Schrøder Fonden. Disse instrumenter kan lejes på de samme betingelser som de øvrige instrumenter. De lejes fortrinsvis ud til elever, som har nået et niveau, hvor det konkret vurderes at ville fremme udviklingen af eleven at spille på et af disse instrumenter.

Lejen af instrument sker således:

Ved leje af et instrument udfyldes indmeldelseblanketten. Den udfyldte blanket sendes til jd@johndalgaard.dk  og ctarrasw@hotmail.com. På grundlag af oplysninger på blanketten opkræves lejen for sæson 2018/19, og den udgør 1.500 kr. Aftalen kan ikke opsiges i lejeperioden, se nedenfor.

LEJEVILKÅRENE ER:


Lejen betales i første opkrævningsmåned efter modtagelsen af instrumentet, se ovenfor. Beløbet dækker reparationer, der skyldes almindeligt slid, samt fornyelser, herunder af helt nedslidte buehår.

Alle reparationer eller fornyelser skal ske efter forudgående aftale med instrumentudlejningen. Udskiftning af strenge er for lejers regning.
Lejeren forpligter sig til at holde instrumentet i forsvarlig stand og til at reparere skader, der ikke kan henføres til almindeligt slid.

Kun violiner i ¾ og 1/1 størrelse samt alle celloer er omfattet af den forsikring, som er tegnet af Det Danske Suzuki Institut. Der er knyttet en selvrisiko til denne forsikring, som udgør 250 engelske pund (beløbet omregnes til dagskurs på skadestidspunktet) pr. skade. Selvrisikoen betales af lejer. Hvis husstandens forsikring ikke dækker skader på instrumentet, betales udbedring af disse af lejer.
Hvis instrumentet bliver beskadiget skal dette straks meddeles til instrumentudlejningen, der tager stilling til, hos hvem instrumentet skal repareres.
Lejeperioden løber indtil den 11. juni, hvor instrumentet skal være afleveret. Herefter kan lejeforholdet eventuelt forlænges. For de mindste violiner (1/16, 1/10 og 1/8) kan det ikke forventes at lejeperioden forlænges, da disse er forbeholdt nybegyndere.
Kontrakten kan til enhver tid opsiges af lejeren med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ved opsigelse i lejeperioden, tilbagebetales lejen for den periode, som ikke er forbrugt, men dog først, når instrumentet er afleveret.

FORLÆNGELSE AF LEJEAFTALEN:


De små violinstørrelser 1/32, 1/16, 1/10 og 1/8 og cellostørrelserne 1/8 og 1/4 kan lejeperioden almindeligvis ikke forlænges, og i givet fald kun efter særlig aftale.
For andre instrumenter, modtager lejeren en mail med anmodning om indbetaling af leje for en ny lejeperiode. Hvis lejeforholdet ikke ønskes forlænget, kan det opsiges med 1 måneds varsel.

HENVENDELSE:


Kan ske på mail til suzuki.ddsi@gmail.com og ctarrasw@hotmail.com.


Violinbygger:

- både udlejning og salg af instrumenter.

Wolfgang Schmidt
Kastelsvej 11, 2100 København
Telefon 35 25 15 02

www.schmidtviolins.comNoder:


Saxo.com kan man købe Suzuki bøgerne.

Link til Suzuki Violin School
Link til Suzuki Cello School
Link til Suzuki Piano School